Schatmakers jagen maatschappelijk ondernemerschap aan. Dankzij maatschappelijk ondernemerschap ontstaat een effectieve samenwerking tussen overheid markt en gemeenschap.

Bevrijding van de Toeslagen en haar onderworpenen

Één op de drie Nederlanders, 5.2 miljoen huishoudens, zijn in Nederland afhankelijk van toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvang- en kindgebonden-toeslag). Zonder deze toeslagen kunnen zeker velen van hen niet rondkomen. Zeker 1,4 miljoen huishoudens (ongeveer 3 miljoen mensen) met problematische schulden zouden dan resoluut onder het bestaansminimum zakken, want zonder toeslagen zouden zij hun schulden nooit meer kunnen oplossen. Mogelijk is deze groep wel twee keer zo groot, want er zijn ook mensen die geen schulden hebben en toch volledig van toeslagen afhankelijk zijn om niet onder het bestaansminimum te zakken.

Het aanvragen van een toeslag gaat gepaard met vernedering, controles die ontworpen zijn op basis van wantrouwen. Voor elke aanvraag en herziening van een toeslag moeten bewijsstukken overleggen en volgen ambtelijke beoordelingen. Formulieren moeten naar waarheid worden ingevuld ook als ze onbegrijpelijk zijn. Een toeslag is een recht en voor heel veel mensen een onmisbare voorziening. Maar het ontvangen ervan is voorwaardelijk en zegt impliciet: jij bent niet te vertrouwen.

Vijf miljoen mensen zijn dus verre van autonoom, maar juist afhankelijk van regelinterpretatie. Het beschikken op een aanvraag impliceert dat een ander beoordeelt of jij wel of niet het recht, de financiële middelen, de rechtmatige toegang, hebt tot diensten op primaire leefgebieden, zoals een dak boven je hoofd, eten voor je gezin, toegang tot zorg onder angst voor hoge rekeningen, en misschien wel zelfs durven kijken naar de toekomst als een studie volgen. Op al deze gebieden zijn vijf miljoen mensen afhankelijk. Zij zijn daarmee minder autonoom, minder capabel. Ze zijn in die hoedanigheid niets anders dan onderdaan. Afhankelijk van en kwetsbaar voor hetgeen de overheid over hun inkomen beschikt.m

Hoe is het gekomen dat we miljoenen mensen afhankelijk houden van de overheid?

De oorzaken van deze situatie
Lonen te lang laag gehouden. De overheid heeft sinds het akkoord van Wassenaar in 1982 ingezet op loonmatiging, om bedrijven de ruimte te geven meer te investeren in innovatie en internationaal beter te kunnen concurreren. Nu 40 jaar later is wel duidelijk, het minimumloon is inmiddels te laag. Het is niet meegegroeid met de stijgende kosten op de verschillende leefgebieden. Denk maar aan de zorgkosten die elk jaar autonoom met 4% groeien, de huren en de vastgoedprijzen, de stijging van andere kosten voor onderwijs en studie. Bovendien werden in de afgelopen decennia eigen bijdragen gevraagd, zoals het eigen risico in de zorgkosten, de college gelden etc. De inflatiecijfers van het afgelopen jaar komen daar nog bovenop. Dit is natuurlijk vooral een probleem voor de laagste lonen. Maar het betreft ook inkomens niet zover boven het minimum niveau. Want het hele loongebouw is aan de onderkant geënt op het niveau van het minimumloon.

Flexbanen en ZPérs inkomens onzekerheid. Sinds de flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn 1,7 miljoen mensen onderin het loongebouw afhankelijk van onzekere tijdelijke banen, nul-uren contracten. Ook komt opgedrongen ZP-schap voor. ZP-ers (1,1 miljoen mensen) hebben sowieso, net als flexbaners, wisselende inkomsten. Per saldo betekent dit voor deze groepen (de bovenlaag die succesvol is daargelaten) lage en onzekere inkomsten, terwijl de uitgaven hoog zijn en met regelmaat stijgen (inflatie etc). Het gaat hier om 1/3 van de totale beroepsbevolking. Daarom is er niet voor niets een deel van hen twee of meerdere banen hebben en komen daarmee niet of nauwelijks boven het minimumloon niveau
Deze mensen aan de onderkant van het loongebouw behoren bijna allemaal tot de eerdergenoemde vijf miljoen.

Rondpompen van geld kost geld. De rijksoverheid haalt belastingen op langs diverse bronnen (inkomstenbelasting, dividend belasting, btw etc). Deze middelen hevelt ze over naar de Dienst Toeslagen die de aanvragen van burgers beoordeelt. Het spreekt voor zich dat deze toedeling van middelen, we kunnen dit gerust rondpompen van geld noemen, een aanzienlijk beslag legt op de ambtelijke capaciteit. Deze kosten noemen we overhead. We schatten die op 10% van het budget van Toeslagen. In totaal werd er in 2022 bijna 16 miljard uitgekeerd. Daarboven op bedraagt de ambtelijke capaciteit 212 miljoen euro per jaar. Naast de adviseurskosten, advocatenkosten, kosten rechterlijke macht en huisvestingskosten. Dan telt die op een te besparen bedrag van minimaal 1,6 miljard euro per jaar.
Het rondpompen van geld gaat in tegen een van de belastingprincipes die niet alleen gelden voor de belasting maar ook voor de toeslagen: de efficiency en de effectiviteit. Het is zonneklaar dat door de lagen lonen het rondpompen wordt opgedrongen belasting en de toeslagen hadden kunnen worden voorkomen door de lonen op te hogen.

Groei van uitzonderingen voor speciale groepen. Ben je een Nederlander die vanwege een bijzondere omstandigheden het moeilijk heeft? Dan is de kans groot dat er een specifieke regel wordt geformuleerd op basis waarvan jij en anderen die daar last van hebben het recht heeft op een bepaalde toeslag of uitkering. Deze nieuwe regelingen komen vaak tot stand onder druk van lobbyorganisaties en de Tweede Kamer. En vervolgens moeten de regels gehandhaafd moeten worden. Dit creëert weer nieuwe bureaucratie in verschillende organisaties die allen belang hebben bij het in stand houden ervan. Want elk specialisme heeft zijn eigen kaders, routines, vak-eisen, zelfcorrectie etc.
Tot zover de bespiegeling over de oorzaken.

Wat te doen?

Er is een gedurfd plan nodig om wat te doen aan deze verworpen te bevrijden van de Toeslagenoverheid

Lonen omhoog, mogelijk verdubbelen.
De lonen in Nederland en de uitkeringen moeten omhoog, zodat niemand een beroep hoeft te doen op toeslagen. Het zou best kunnen dat we spreken over een verdubbeling van de lonen aan de onderkant van het loongebouw. En mocht het zo zijn dat dan nog steeds te veel mensen niet rond kunnen komen omdat bijvoorbeeld hun woonlasten te hoog zijn, dan is dat geen signaal om alsnog toeslagen te geven. Nee, dan ligt het eerder voor de hand vastgoed in het beheer te brengen van woningcorporaties en nog beter wooncoöperaties. Naast andere middelen om betaalbare woningen te realiseren zoals afschaffen hypotheekrente aftrek, huurbelasting etc.

Toeslagen afschaffen.
De toeslagen worden afgeschaft. Het loonniveau is zoveel hoger dat deze niet meer nodig zijn. Er is geen afhankelijkheid meer van de overheidsbureaucratie en ruimte voor fouten of fraude. Dit ontlast rechters en juristen en het maakt bepaalde overheidsorganisaties overbodig die uitvoeringskosten maken.

Minder belasting.
Het hogere loonniveau zal een grote meeropbrengst genereren voor de fiscus (via de inkomstenbelasting/ loonheffing en BTW). Ook de lagere uitvoeringskosten realiseren een besparing 1,6 miljard euro per jaar. Deze belasting-meeropbrengsten en de besparingen in de bureaucratie worden teruggegeven aan werkgevers, zodat zij dat kunnen wegstrepen tegenover de hogere kosten die zij maken door de loonsverhoging.

Samen verantwoordelijk

Met dit voorstel zijn werkgevers en werknemers weer samen verantwoordelijk voor een adequaat inkomen waaruit de gewone kosten voor levensonderhoud, waaronder de huur, de zorg, het onderwijs en studie, etc betaald kunnen worden. Zonder directe en onnodige tussenkomst van de overheid. Een vitale samenleving van mensen in werkgemeenschappen en bedrijven en daar met elkaar voor zichzelf kunnen zorgen.