grondwet

Constitutie voor de Commons

Constitutie voor de Commons

grondwet

Als je de Commons sterker wilt maken dan moeten we het lef hebben om integraal te kijken welke voorwaarden de Commons echt nodig hebben. Geen halve maatregelen, maar een structurele basis. Dan moeten we kijken naar verschillende issues die Commons tegenkomen in hun praktijken en waar een voorziening kan ondersteunen:

• de financiering
• de rechtsvormen
• de fiscale issues
• de organisatievormen
• de interne democratie en inclusiviteit
• de ICT
• de privacy
• de cultuur en andere identiteitsaccenten zoals taal
• de waardebepaling

De Constitutie voor de Commons is een actie-onderzoeksprogramma dat de voorwaarden voor de Commons wil versterken door op deze onderwerpen concrete wettelijke maatregelen te treffen, ondersteuningsprogramma’s te ontwikkelen etc.
Het resultaat moet een samenhangend geheel van maatregelen zijn die in de volle breedte de totstandkoming en instandhouding van de Commons vergemakkelijken. Zodat de Commons als een vanzelfsprekend en volwaardig partijen optreden naast de overheid en naast marktpartijen.
Dit programma is in de ontwerpfase en wordt getrokken door Schatmakers, Ella Vogelaar Academie, DRIFT, de Turnclub en Rijksuniversiteit Groningen. LSA bewoners en NLZvE en andere ‘koepels’ van commons-initiatieven dragen bij aan het programma.
Na de ontwerp fase wordt de governance en financiering van het actie-onderzoek geconcretiseerd.
Wil je meer weten, download het document of mail jeroen@schatmakers.nl voor vragen.

Stretch Scan

Stretch Scan

De Stretch Scan is een instrument voor wereld verbeteraars, mensen die zichzelf in de spiegel willen kijken, die willen leren om meer impact te maken met minder inspanning.
Heb je ambitieuze doelen? Is jouw project goed op koers? En kan het niet veel beter? Kan jouw doel niet gewoon tien keer hoger gesteld worden?
Met de Stretch Scan evalueer je jezelf, jouw project, jouw ambitie. Hoe kan dat impactvoller? Hoe kan je minder doen en meer bereiken?
Klik op de foto en download de Stretch Scan. Bespreek het met jezelf en met mensen in je team!
Wij wensen je veel impact!

Jeroen den Uyl en Zinzi Stasse

Voorrangsrecht voor de commons

Voorrangsrecht voor de Commons

Aanleiding
De samenleving is sterk veranderd. Tussen het privé domein en het publiek domein zijn taken verschoven. De overheid neemt steeds meer taken onder haar hoede.
Maar er is een kentering. Er komt een einde aan het prestatievermogen van de overheid.
De aardgaskwestie (Groningen) en de toeslagenaffaire hebben pijnlijk aan het licht gebracht dat de overheid faalt met name waar het de meest kwetsbare groepen in de samenleving moet beschermen. Dat falen zien we ook bij reguliere taken waar steeds meer kwesties maar niet opgelost worden of problemen erger worden, zoals beschikbaarheid van betaalbare woningen, opvangplaatsen voor asielzoekers, wachtlijsten voor jeugdzorg.

De vraag rijst of de overheid niet teveel verantwoordelijkheden naar zich toe heeft getrokken en een stapje terug moet doen en sommige verantwoordelijkheden weer terug moet leggen bij de degenen die het betreft, de burgers tezamen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: de burgers krijgen gezamenlijk meer regie op hun gedeelde omstandigheden en spelen sneller en beter op in en zij voelen zich tezamen weer verantwoordelijk en de overheid kan zich toeleggen op de taken die nog steeds overduidelijk door haar zelf moeten worden.
Daarnaast zien we falen van de markt vooral als het taken betreft die voorheen van de overheid waren en nu worden uitgevoerd door marktpartijen, bijvoorbeeld in de zorg en openbaar vervoer.
Dat onvermogen is tenenkrommend, het kost veel geld en heeft weinig effect. Dat is ontwrichtend voor het vertrouwen in de overheid en de samenleving.

Het Project Voorrangsrecht voor de Commons

In Project Voorrangsrecht voor de Commons onderzoeken we hoe burgers taken die nu door de overheid worden uitgevoerd gezamenlijk zelf kunnen oppakken. Taken die burgers in het verleden, de afgelopen decennia, steeds meer aan de overheid toevertrouwden.
Het idee is dat burgers samen gerechtigd zijn en blijven in deze taken.
De oplossing is dan ook simpel: dat we niet meer van de overheid vragen publieke taken voor ons als burgers uit te voeren, maar dat we deze taken weer zelf ter hand nemen. Dat gebeurt hier en daar al, maar de realisatie daarvan wordt belemmerd, in cultuur (men wil niet meewerken), in regels (het recht van burgers wordt ontkend) en financiële beperking (het geld voor de taak komt niet mee).
In het Project Voorrangsrecht voor de Commons stellen we ons een aantal vragen:

– Wat is er voor nodig als burgers taken weer in eigen beheer nemen en op basis van welk rechtsgrond kunnen zij die claim realiseren?
– Hoe groot is hun vrijheid om zelf inhoudelijke keuzes te maken, hoe kunnen zij de belastingmiddelen die de overheid er nu voor inzet in eigen beheer krijgen?
– Welke voorwaarden moeten aan die terugname gesteld worden, aan de burgers die dat samen willen, en aan de overheid en de bedrijven die er aan moeten meewerken?

Dat zijn enkele van de vele vragen die we in Voorrangsrecht voor de Commons onderzoeken. Mogelijk leidt dit tot specifiek onderzoek, het voeren van een proefopstelling en of proefproces.

De portee
Als burgers zelf hun publieke taken samen ter hand nemen, lossen we meerdere zaken op:

– de overheid krijgt handen vrij voor andere belangrijke taken die burgers haar wel toevertrouwen, (effectievere overheid)
– de uitvoering van de taak kan vele malen goedkoper (burgers nemen genoegen met minder of anders als zij zelf verantwoordelijk zijn en zij sturen informeel met minder wantrouwen en dus minder bureaucratie) (tevreden burgers: meer verantwoordelijkheid, blije professionals, lagere lasten)
– burgers leren om zich tot elkaar te verhouden (van consument naar democratisch bewustzijn; beter voor de democratische rechtsstaat)

Dat is ons doel, maar daarvoor is het nodig dat burgers samen die taken ook op een eenvoudige, niet-omslachtige wijze weer in eigen handen kunnen nemen. Daarover gaat het Project Voorrangsrecht voor de Commons

Doe je mee?
Wil bijdragen aan dit project? Er is nog plek voor experts op het terrein van communicatie, gedrag, fiscaliteit, wetgeving en andere creatievelingen die systeem en leefwereld snappen etc)


Meld je dan hier aan:

Appple.org

Appple.org

 

APPPLE staat voor A Professional Public Private & Learning Environment. In APPPLE leren mensen van en met elkaar door te werken aan projecten. Ze laten zich inspireren door hoe anderen zaken aanpakken en wat experts te zeggen hebben. De gedurfde inzet van de partners en de experts is essentieel. Je ten overstaan van andere professionals kwetsbaar opstellen. Leergierig zijn en ‘domme’ vragen durven stellen. Dat is niet iedereen gegeven, maar deze kwaliteiten tref je bij de APPPLE-deelnemers aan. Dat vergroot de diepgang van de kennis.

Misschien wel de beste les die APPPLE leerde: je kan een integrale gebiedsopgave niet goed leiden als je geen vragen durft te stellen en de werkelijkheid niet echt van alle kanten wilt voelen en meemaken. Dat impliceert ook dat je de verschillende werkelijkheden met elkaar durft te confronteren. Dan ontdek je dat er meer is, dat het anders is. Dat verruimt je blikveld. Je komt achter je Excel-spreadsheets vandaan en ontmoet elkaar, onbevangen.

Het boek Van APPPLE. Eerste hulp bij integrale gebiedsontwikkeling is de neerslag van een reeks leernetwerken. Dit boek bevat compacte hoofdstukken die zelfstandig leesbaar zijn, met inspirerende cases en heldere overzichten en schema’s. Meer informatie over APPPLE en het boek op appple.org

Democratische vernieuwing – Participatie

Democratische vernieuwing - Participatie

logo amsterdam spreekt

Hoe zorg je voor een directe verbinding tussen bestuur en samenleving. En wat zijn de ingrediënten voor vernieuwing van de lokale democratie? Met Amsterdam spreekt 750X is het bestuur in gesprek gegaan met Amsterdammers over hoe zij zich thuis voelen in de stad, hoe zij de toekomst zien en wat zij daar zelf in kunnen doen.

Met een KAREL (Kar op Elektriciteit) omgebouwd tot huiskamer is door de stad getoerd en zijn 180 gesprekken gevoerd. Gespreksleiders waren bewoners uit de stad die getraind waren met een dialoogtraining.

De uitkomsten van de gesprekken zijn opgenomen in de democratische vernieuwingsagenda.

Benieuwd naar de verhalen en gesprekken; kijk dan op www.750xamsterdam.nl van Amsterdam.

Community vorming en lokale opvang vluchtelingen

Community vorming en lokale opvang vluchtelingen

Tijdens de vluchtelingencrisis in 2015 heb ik als mede – initiatiefnemer Gastvrij Oost opgericht als alternatief voor de grootschalige opvang van asielzoekers.

Samen met buurtbewoners uit Amsterdam Oost organiseerden we een sterke community, lokale opvang van 30 Syriërs in het project HOOST Mauritskade, een programma gericht op integratie in BOOST Amsterdam en een kleinschalige werkplaats in ambachtelijk textiel werk.


Gastvrij Oost had mede als doelstelling lokaal en landelijk beleid te beïnvloeden door het starten van een lokale beweging.

Netwerk en community of practice van wijkondernemingen

Netwerk en community of practice van wijkondernemingen

Oprichter netwerk Lokale Lente waarin 20 initiatiefnemers en maatschappelijk leiders met elkaar de beweging van wijkondernemingen en lokaal maatschappelijk initiatief aanjaagden.

Het netwerk functioneerde politiek agenderend, stimuleerde de beweging van bottom-up initiatief en werkte samen met een groot aantal relevante partners vanuit de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld.

Lokale Lente publiceerde lessen uit de praktijk met Pioniers in de stad.

Maatschappelijke Impact Financiering

Maatschappelijke Impact Financiering

Het financieren van maatschappelijke impact is een bijzondere taak. Verschillende oogmerken komen samen. Maatschappelijke impact realiseren, dan gaat het om het effect in de maatschappij. Maar financieren gaat uit van rendement. En rendement is niet zo makkelijk te koppelen aan maatschappelijk effect. Dan is vernuft nodig om de andere maatschappelijke waarde te onderkennen die geproduceerd wordt en die ook in financiële waarde te vertalen waar ook nog eens organisaties aan zijn te koppelen die dat financiële belang herkennen. Zo kunnen projecten die op het oog, het traditioneel economische oog, onrendabel zijn, toch financierbaar zijn.

Dankzij het netwerk Maatschappelijke Impact Financiering is een netwerk beschikbaar waar verschillende financiers benaderbaar zijn. Van traditionele banken tot sociale impact investeerders en van goede doelen fondsen tot crowdfunders. De mix van deze partijen maakt het mogelijk impactprojecten te financieren. We werken daarbij met een of een coaching en een succes fee en met een funnel van verschillende projecten die op een bepaald thema vergaard zijn om deze als pakket te financieren.

Disruptia

Disruptia

Disrupties komen op de publieke sector af. Technologie, generatiewissel, politiek bestuurlijke instabiliteit, economische kantelingen komen op ons af. Hoe prepareren we de publieke sector daar op? Op welke manier kan je deze trends omarmen of te weer staan?

In een serie van 4 ateliers nemen deelnemende organisaties hun praktijkcasussen mee en wordt onder leiding van verschillende experts de trend doorzien en vertaald naar een concrete aanpak voor de eigen praktijk.

Disruptia is een open netwerk en wordt eens in de zoveel tijd georganiseerd. Het kan ook in maatwerk gemaakt worden. Zo deden we dat voor een waterschap die met haar strategische partners de disrupties in beeld wilde brengen om zo op strategisch niveau beter samen te werken.

Zie ook www.disruptia.nl